Sprawdzian szóstoklasisty

SPRAWDZIAN 2016 r.

część pierwsza
średni wynik szkoły – 65 % jest wyższy od średniej kraju, Okręgu, województwa, powiatu, gminy

język polski – 70 %

matematyka – 60%

 

część druga – język angielski

 

SPRAWDZIAN 2015 r.

CZĘŚĆ PIERWSZA

średni wynik szkoły – 71% – jest wyższy od średniej kraju, Okręgu, województwa, powiatu, gminy i o 1% niższy niż w Poznaniu

język polski – 75%

matematyka – 66%

STANIN 7

CZĘŚĆ DRUGA
język angielski

średni wynik szkoły – 80% – STANIN 6

średnia kraj – 78%

średnia województwo – 77%

 

Informacje na temat nowej formuły sprawdzianu umiejętności:
filmy, poradniki, informacje:
http://www.cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left/o-sprawdzianie-em

informacje dla rodziców:

http://www.cke.edu.pl/images/_SPRAWDZIAN/OD_2014/Informacje/20141113_Sprawdzian_Flyer.pdf

informacje o próbnym sprawdzianie:

http://www.oke.poznan.pl/files/cms/263/diagnoza_sp_12_2014.pdf

zasady zaznaczania odpowiedzi:

http://www.cke.edu.pl/images/_SPRAWDZIAN/OD_2014/Probny/20141104_Zaznaczanie_odpowiedzi_na_karcie_Flyer_wer5.pdf

 

 

Sprawdzian 2014 r.

Średnia szkoły 29,3 punkta czyli 73% , w skali staninowej wynik bardzo wysoki (stanin 8).

WSPÓŁCZYNNIKI ŁATWOŚCI

średnia

czytanie

pisanie

rozumowanie

korzystanie

z informacji

wykorzystywanie wiedzy w praktyce

szkoła 13/14

0,73

0,81

0,65

0,69

0,79

0,75

gmina

0,68

0,79

0,59

0,61

0,74

0,69

powiat

0,65

0,79

0,56

0,59

0,71

0,63

woj. wlkp

0,63

0,76

0,54

0,56

0,69

0,62

Okręg

0,63

0,77

0,55

0,56

0,68

0,61

Kraj

0,65

0,78

0,58

0,57

0,68

0,62

m. Poznań

0,69

0,82

0,60

0,62

0,75

0,67

ROZKŁAD WYNIKÓW WG KRAJOWEJ SKALI STANINOWEJ

Szkoła (liczba uczniów)

Szkoła 2014

strefa wyników niskich

4

4,88%

strefa wyników średnich

52

63,41%

strefa wyników wysokich

26

31,71%

 

 • Porównując z krajem wynik SP2 oznacza, że 89,3% (w zeszłym roku 76,8%) szkół
  uzyskało wynik niższy, 3,7 % (w zeszłym roku 10,9%) wynik wyższy, a 7% (w zeszłym roku 12,3%) uzyskało taki sam wynik.
 • Na poziomie zadowalającym zostało opanowanych 70% umiejętności.
 • Porównując opanowanie poszczególnych umiejętności z wynikami Okręgu i województwa to:
  • czytanie wypadło lepiej, niż w województwie (o 5%), Okręgu (o 4%) i kraju (o 3%)
  • pisanie wypadło lepiej niż w województwie (o 11%), Okręgu (o 10%) i kraju (o 7%)
  • rozumowanie wypadło lepiej niż w Okręgu i województwie (o 13%) i kraju (o 12 %)
  • korzystanie z informacji wypadło lepiej niż w województwie o 10%, Okręgu i kraju o 11%.
  • wykorzystywanie wiedzy w praktyce wypadło lepiej niż w województwie o 13%, Okręgu o 14% i kraju o 13%.Tendencja rozwojowa szkoły jest wzrastająca!

Sprawdzian 2013 r.

W roku 2013 ze średnią szkoły 26,36 pkt  w skali staninowej uzyskaliśmy wynik wysoki
(stanin 7).

 1. Porównując z krajem wynik SP2 oznacza, że 77% (w zeszłym roku 60%) szkół uzyskało wynik niższy, 11% (w zeszłym roku 23%) wynik wyższy, a 12% (w zeszłym roku 17%) uzyskało taki sam wynik.
 2. Porównując opanowanie poszczególnych umiejętności z wynikami Okręgu i województwa to:
 • czytanie wypadło lepiej, niż w województwie (o 8%) i Okręgu (o 7%),
 • pisanie wypadło lepiej niż w Okręgu i województwie o 2%,
 • rozumowanie wypadło lepiej niż w Okręgu i województwie o 9%,
 • korzystanie z informacji wypadło lepiej niż w Okręgu i województwie o 8%,
 • wykorzystywanie wiedzy w praktyce wypadło lepiej niż w Okręgu i województwie o 13%.
  3. Porównując wynik SP2 ze szkołami w gminie, to wszystkie umiejętności wypadły lepiej.
  4. Współczynnik łatwości dla wszystkich zadań wyniósł 0,66, co odpowiada ocenie umiarkowanie trudnej. Na sprawdzianie 12/13 nie było umiejętności bardzo trudnych. Umiejętności trudnych było 2 (3 pkt), co stanowi 7,5% punktów, umiarkowanie trudnych – 16 (24 pkt), co stanowi 60% wszystkich punktów, łatwych – 11 (11 pkt), co stanowi 27,5%, bardzo łatwych – 2 (2pkt), co stanowi 5% wszystkich punktów.
  5. Tylko umiejętność czytania została opanowana na poziomie zadowalającym (79%). Pozostałe umiejętności na poziomie niżej zadowalającym.(II-62%, III-60%, IV-68%, V-60%).
  6. Na poziomie zadowalającym zostało opanowanych 33% wszystkich zadań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendencja rozwojowa szkoły jest wzrastająca i linia trendu położona jest wysoko ponad poziomem 0.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdzian 2012 r.

W roku 2012 ze średnią szkoły 23,38 pkt  w skali staninowej uzyskaliśmy wynik wyżej średni
(stanin 6),

 • Porównując z krajem wynik SP2 oznacza, że 59,8% szkół uzyskało wynik niższy, 23,6% wynik wyższy, a 16,6% uzyskało taki sam wynik.

Na sprawdzianie 2012 nie było umiejętności bardzo trudnych.

Umiejętności trudnych było 10 (12pkt), co stanowi 30% punktów, umiarkowanie trudnych – 10 (15pkt), co stanowi 37,5% wszystkich punktów, łatwych – 11 (12 pkt), co stanowi 30%, bardzo łatwych – 1 (1 pkt), co stanowi 2,5% wszystkich punktów.

Tendencja rozwojowa szkoły jest wzrastająca.

Sprawdzian 2011 r.

W roku 2011 ze średnią szkoły 25,7 pkt w skali staninowej uzyskaliśmy wynik wyżej średni
(stanin 6),
porównując z krajem:
60% szkół uzyskało wynik niższy,
23% wynik wyższy,
17% uzyskało taki sam wynik.

 

 

Najważniejsze informacje na temat sprawdzianu przeprowadzanego w klasie szóstej szkoły podstawowej.Sprawdzian ma charakter:
 • powszechny (zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim),
 • obowiązkowy (jeżeli ktoś nie przystąpi do sprawdzianu, będzie musiał powtórzyć szóstą klasę),
 • ponadprzedmiotowy (bada umiejętności z języka polskiego, matematyki, przyrody, historii i tzw. ścieżek międzyprzedmiotowych),
 • zęwnętrzny (uczniowie piszą w swoich szkołach; zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE).
Poprzez zadania zamieszczone w arkuszach sprawdzianu bada się poziom opanowania umiejętności określonych w Standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej.

Sprawdzian nie wykracza poza treści zawarte w Podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania umiejętności ujętych w pięć obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych:

I. Czytanie.
II. Pisanie.
III. Rozumowanie.
IV. Korzystanie z informacji.
V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

Odbywa się w kwietniu.

Trwa 60 minut.

Maksymalnie można uzyskać 40 punktów.

 

 

 STANDARDY – pobierz prezentacja o sprawdzianie