Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY
NR 7/2017/2018

z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 

Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) i § 5 Rozporządzenia MEN  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U z 2017 r., poz. 1603) dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie zarządza, co następuje:

§ 1

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Szkoły, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

2 listopada 2017 r.

20 kwietnia 2018 r.

30 kwietnia 2018 r.

2 maja 2018 r.

4 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.

oraz dodatkowo dla oddziałów gimnazjalnych: 18 i 19 kwietnia 2018 r.

 

§ 2

W wyżej wymienionych dniach będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.