Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY
NR 9/2018/2019

z dnia 28.09.2018 r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

 

Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) i § Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia
2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 ze zm.) dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
w Murowanej Goślinie zarządza, co następuje:

 

  • 1

 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Szkoły, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:
2 listopada 2018 r.,

12, 17, 29, 30 kwietnia 2019 r.,

2 maja 2019 r.

  • 2

 

W wyżej wymienionych dniach będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej.

 

  • 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.