Korzystanie z platformy MS Office 365, a szczególnie aplikacji TEAMS

Dobra praktyka w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie:

Inicjatorami byli: wicedyrektor i nauczyciel informatyki oraz dyrektor, którzy uczestnicząc w konferencji LIBRUS „Nowoczesny dyrektor” poznali możliwości platformy. W poprzednim roku szkolnym rozpoczęto starania o wdrożenie tej innowacji, a tym wdrażano, tzn. zgłoszenie i zalegalizowanie domeny szkolnej, założenie kont dla nauczycieli i uczniów, bieżące korzystanie z poczty mailowej służbowej MS Outlook oraz udostępniania dokumentów na dysku OneDrive nauczycielom.
W marcu br. w związku z zawieszeniem zajęć i rozpoczęciem pracy zdalnej, a następnie kształcenia na odległość wdrożenie do korzystania z TEAMS, OneDrive, Forms, Word online, PowerPoint online, Excel online i Outlook dla nauczycieli i uczniów.

Cele:

  • umożliwienie kontaktu zdalnego z możliwością spotkania przy użyciu kamery i mikrofonu,
  • bezpieczeństwo takiego kontaktu – własna domena szkolna,
  • przesyłanie i udostępnianie wszelkich wiadomości, prac uczniów, dokumentów, plików poprzez aplikacje: TEAMS, Outlook, OneDrive,

Odbiorcy:

  • nauczyciele i uczniowie (początkowo klas 4 – 8 a obecnie wszystkich klas), rodzice klas I – III

Funkcjonalność:

  1. Prowadzenie lekcji online z użyciem aplikacji TEAMS. Nauczyciel informuje uczniów poprzez dziennik LIBRUS o planowanej lekcji online zachęcając do udziału wszystkich, którzy mają taką możliwość. Łączy się z uczniami w ramach zespołu klasowego (zostały utworzone zespoły dla poszczególnych przedmiotów i klas) i prezentuje nowe treści. Wykorzystuje udostępnianie swojego ekranu, dzięki czemu może pokazać treści, napisać je na wirtualnej tablicy, wyświetlić prezentację, filmik instruktażowy itp. Włącza uczniów do pracy – mogą współdzielić dokument dzięki ww. aplikacjom, odpowiadać na pytania, wykonywać ćwiczenia itp. Następnie pracują samodzielnie, a nauczyciel jest dostępny, mogą zadawać pytania, prosić o wskazówki. W celu utrwalenia materiału przerobionego nauczyciel może poprosić o rozwiązanie testu stworzonego za pomocą aplikacji Forms dostępnej w MS Office, ale też zadania dostępnego w Teams.
  2. Wykorzystanie możliwości TEAMS do pracy samodzielnej ucznia lub częściowej na lekcji: połączenia kilkuminutowe dotyczące trudności, pytań, ale przede wszystkim zamieszczanie materiałów do lekcji (realizowanej samodzielnie przez uczniów lub wspólnie z nauczycielem online) w Notesie zajęć (notatki dla całej klasy, ale też indywidualne „jakby zeszyty’ uczniów), wszelkie filmy, zadania, prezentacje i inne pliki zamieszczane w dziale Pliki (możliwość wykorzystania w dowolnym czasie) oraz zadań w dziale Zadania – możliwość przesłania do nauczyciela i oceny tej pracy przez nauczyciela.
  3. Utrzymywanie bieżącego kontaktu z uczniami poprzez czat (dział Ogłoszenia) w TEAMS, pocztę Outlook, przy zachowaniu zasady, że nauczyciel jest zawsze obecny w czasie planowym rzeczywistym lekcji oraz konsultacji i wtedy musi udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania napływające w międzyczasie, ale może odpowiedzieć w każdym czasie (co praktycznie jest powszechnie stosowane).
  4. Organizowanie spotkań indywidualnych i grupowych z uczniami na TEAMS oraz na czacie TEAMS przez pedagogów, nauczycieli, bibliotekarzy, nauczycieli świetlicy, wychowawców w różnych zespołach tworzonych w miarę potrzeb w celu rozmów na zgłaszane (lub zaobserwowane przez nauczycieli) problemy oraz odbywanie w ten sposób zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej (np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) i godzin do dyspozycji dyrektora (np. zajęcia rozwijające kreatywność, koła itp.).
  5. Organizowanie poprzez spotkania TEAMS zebrań zespołów samokształceniowych nauczycieli, zespołów tematycznych (np. świetlica, pedagodzy, dyrekcja itp.), zebrania całej rady pedagogicznej, zespołów ds. uczniów z orzeczeniami (podsumowanie WOFU i IPET) i innych w celu wymiany doświadczeń, uzupełniania bieżących dokumentów, omawiania bieżących problemów.
  6. Współredagowanie dokumentów i ich udostępnianie przez nauczycieli poprzez Word, OneDrive, Forms, a także wykonywanie tego podczas spotkań na TEAMS z udostępnionym ekranem.