Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 2 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www. sp2.murowana-goslina.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011 r.  

Istniejąca strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 2 jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Powodem tego są poniższe niezgodności lub wyłączenia:

 1. Pomimo wszelkich starań i pracy ze strony redaktorów strony, niektóre dokumenty tam umieszczane mogą być niedostępne lub niezgodne z wielu przyczyn:
  • ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
  • niektóre dokumenty i pliki zostały załączone po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach;
  • ich struktura nie daje możliwości ingerencji w treść;
    
 2. Część dokumentów nie posiada:
  • warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
  • opisów alternatywnych, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
  • audiodeskrypcji, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem
   w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
  • prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast);
    
 3. Strona nie udostępnia również:
  • elastyczności i dostosowań na urządzenia mobilne (RWD)
  • podwyższonego kontrastu
  • poprawnie funkcjonującej wyszukiwarki
  • poprawnie funkcjonującej mapy strony

Powyższe braki/niezgodności i ich poprawienie poza wymienionymi powodami, niosłyby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego – Szkoła Podstawowa nr 2. Szkoła jednak deklaruje wprowadzenie najistotniejszych udogodnień do marca 2021r.


Oświadczenie sporządzono dnia: 10.09.2020

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor szkoły Mirosława Szudera miroslawa.szudera@sp2.murowana-goslina.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 8122977. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Gen. T. Kutrzeby 3 62-095 Murowana Goślina

Budynek Urzędu znajduje się przy drodze powiatowej. Z drogi wojewódzkiej 196 – na skrzyżowaniu z drogą z Bolechowa wjeżdżamy w drogę asfaltową – ulicę Gen. T. Kutrzeby. Po przebyciu ok. 0,5 kilometra cel zostanie osiągnięty. Droga do szkoły prowadzi do otwartego parkingu przed budynkiem. Parking jest ogólnodostępny, bezpłatny, a jego nawierzchnia wykonana została z asfaltu. Istnieje również możliwość dojazdu do szkoły za pomocą komunikacji miejskiej, 100 m od budynku szkoły znajdują się przystanki autobusowe linii 341, 342 oraz 348. Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia. Budynek posiada ponadto pięć odrębnych wyjść wewnętrznych i ewakuacyjnych. Teren przed szkołą jest oświetlony. W budynku i przed nim brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. Szkoła dysponuje wjazdem przy chodniku dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – wejście główne od strony ulicy.

PLAN DZIAŁAŃ zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 1. autodiagnoza wg wytycznych z projektu Dostępna Szkoła, zgodnie z Modelem Dostępnej Szkoły.
 2. zgłoszenie szkoły do projektu – złożenie wniosku wraz z harmonogramem i planem poprawy dostępności
 3. realizacja grantu zgodnie z projektem Dostępnej Szkoły: https://www.dostepnaszkola.info/
 4. W przypadku niezakwalifikowania wniosku do projektu Dostępnej Szkoły realizacja zadań wpisanych w autodiagnozie na poziomie podstawowym w tempie i wg harmonogramu zależnego od dostępnych środków finansowych.