Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 2 w Murowanej Goślinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp2.murowana-goslina.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-10-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Aktualizacja deklaracji dostępności 31 marca 2023

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. wersję kontrastową,
  2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  3. wyróżnienie odnośników,
  4. podkreślenie odnośników.

Ułatwienia z punktu pierwszego i drugiego są dostępne w prawy górnym rogu strony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30. Deklarację sporządziła firma Wikira Group sp. z o.o., która przeprowadziła audyt.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Honorata Żak, sekretariat@sp2.murowana-goslina.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc w godzinach pracy administracji na numer telefonu 618122977. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Na poniższej stronie zostało wyjaśnione jak zgłosić się do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3
62 – 095 Murowana Goślina
tel./fax 61 8122977
sp2@murowana-goslina.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu znajduje się przy drodze powiatowej. Z drogi wojewódzkiej 196 – na skrzyżowaniu z drogą z Bolechowa wjeżdżamy w drogę asfaltową – ulicę Gen. T. Kutrzeby. Po przebyciu ok. 0,5 kilometra cel zostanie osiągnięty. Droga do szkoły prowadzi do otwartego parkingu przed budynkiem. Parking jest ogólnodostępny, bezpłatny, a jego nawierzchnia wykonana została z asfaltu. Istnieje również możliwość dojazdu do szkoły za pomocą komunikacji miejskiej, 100 m od budynku szkoły znajdują się przystanki autobusowe linii 341, 342 oraz 348. Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia. Budynek posiada ponadto pięć odrębnych wyjść wewnętrznych i ewakuacyjnych. Teren przed szkołą jest oświetlony. W budynku i przed nim brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. Szkoła dysponuje wjazdem przy chodniku dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – wejście główne od strony ulicy.

PLAN DZIAŁAŃ zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  1. autodiagnoza wg wytycznych z projektu Dostępna Szkoła, zgodnie z Modelem Dostępnej Szkoły.
  2. zgłoszenie szkoły do projektu – złożenie wniosku wraz z harmonogramem i planem poprawy dostępności
  3. realizacja grantu zgodnie z projektem Dostępnej Szkoły: https://www.dostepnaszkola.info/
  4. W przypadku niezakwalifikowania wniosku do projektu Dostępnej Szkoły realizacja zadań wpisanych w autodiagnozie na poziomie podstawowym w tempie i wg harmonogramu zależnego od dostępnych środków finansowych.