Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie, ul. Gen. T. Kutrzeby 3, 62-095 Murowana Goślina.

Bezpośredni kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail IODSP2@murowana-goslina.pl lub korespondencyjnie pod adresem podanym powyżej.

Przetwarzamy dane osobowe dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c RODO1 – w związku z realizacją obowiązku prawnego jakim jest:
    • proces rekrutacyjny [Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1457 ze zm.); Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1900 ze zm.)]
    • realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych [(Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017 poz. 1646 ze zm.); Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1900 ze zm.)];
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej [Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U.2018 poz. 1900 ze zm.); Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie tryby uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia z dnia 19 grudnia 2002r. (Dz.U. nr 236 poz. 1992)].
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO– na podstawie dobrowolnej zgody – publikacja wizerunku na stronie www oraz mediach społecznościowych w związku z jego promocją.
  • 6 ust. 1 lit. e RODO– wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym:
  • monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki;
  • obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
  • 9 ust.2 lit a RODO– Dane osobowe dziecka związane z jego stanem zdrowia, w związku z funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne, alergie itp.) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica/prawnego opiekuna.

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące ze szkołą na podstawie umów powierzenia, w związku z realizacją procesu edukacyjnego oraz zapewnienia rozwiązań technicznych i organizacyjnych (np.: obsługa informatyczna, obsługa z zakresu BHP).

Podanie danych przetwarzanych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODOjest niezbędne do realizacji zadań oświatowych, podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym dla realizacji celu.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo do przenoszenia danych. Informujemy także o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Wyrażona zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy ponadto, że w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.