Projekty UE

          

PROJEKT

„Indywidualizacja nauczania klas I-III szkół podstawowych Gminy Murowana Goślina”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt ten jest realizowany w naszej szkole w roku szkolnym 2011/2012.

Od października 2011 r. odbywają się zajęcia dla dzieci klas I – III naszej szkoły.

Są to:
1) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją
– 3 grupy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych – prowadząca: Kamila Szóstak i 3 grupy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, prowadzące: Edyta Golankiewicz, Ewa Duszyńska, Violetta Koźmińska;

2)  zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 1 grupa, prowadząca: Aneta ruta-Ziemska;

3) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 13 grup, prowadzące: Paulina Dutkowska, Marzena Psik;

4) gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 8 grup, prowadzące: Maria Kolendo, Dorota Bałamut;

5) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych – zajęcia matematycznie – 1 grupa, prowadząca: Aneta Ruta-Ziemska;

6) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych – zajęcia przyrodnicze – 1 grupa, prowadząca: Dorota Bałamut;

7) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych – zajęcia plastyczne – 1 grupa, prowadząca: Krystyna Mackiewicz;

8)  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych – zajęcia muzyczno-rytmiczne z elementami tańca – 4 grupy, prowadząca: Katarzyna Łukaszewicz.

Każda grupa odbywa zajęcia raz w tygodniu w wymiarze 30 godzin rocznie wg programów zaproponowanych przez nauczycieli.

W ramach projektu szkoła otrzymała w grudniu 2011 r. pomoce dydaktyczne i sprzęt do prowadzenia ww. zajęć.

PROJEKT

„Indywidualizacja nauczania klas I-III szkół podstawowych Gminy Murowana Goślina”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt ten jest realizowany w naszej szkole w roku szkolnym 2012/2013.

Od października 2011 r. odbywają się zajęcia dla dzieci klas I – III naszej szkoły.

Są to:
1) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją
– 3 grupy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych – prowadząca: Kamila Szóstak i 4 grupy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, prowadzące: Edyta Golankiewicz, Maria Jedynak, Violetta Koźmińska, Małgorzata Wróbel;

2)  zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 2 grupy, prowadząca: Ewa Duszyńska;

3) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 15 grup, prowadzące: Paulina Dutkowska, Marzena Psik, Justyna Szymkowiak;

4) gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 10 grup, prowadzące: Maria Kolendo, Dorota Bałamut;

5) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych – zajęcia matematycznie – 2 grupy, prowadząca: Aneta Ruta-Ziemska;

6) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych – zajęcia przyrodnicze – 1 grupa, prowadząca: Dorota Bałamut;

7) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych – zajęcia plastyczne – 2 grupy, prowadząca: Krystyna Mackiewicz;

8)  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych – zajęcia muzyczno-rytmiczne z elementami tańca – 4 grupy, prowadząca: Katarzyna Łukaszewicz.

9) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych – zajęcia komputerowe – 1 grupa, prowadząca: Magdalena Alwin-Głodek;

10) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych – zajęcia językowe – 4 grupy, prowadzący: Anna Nowak, Karolina Kobus, Mirosław Frelich;
11) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych – zajęcia szachowe – 1 grupa, prowadząca: Violetta Koźmińska.

Każda grupa odbywa zajęcia raz w tygodniu w wymiarze 30 godzin rocznie wg programów zaproponowanych przez nauczycieli.

W ramach projektu szkoła otrzyma pomoce dydaktyczne i sprzęt do prowadzenia ww. zajęć.

PROJEKT „ESZKOLA WIELKOPOLSKA – CYFROWA DZIECIĘCA ENCYKLOPEDIA WIELKOPOLAN”

certyfikat projektu UE

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie uczestniczy w projekcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego, finansowanym ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”, realizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w partnerstwie z Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej.

Głównym celem projektu jest wdrożenie do roku 2015 we wszystkich wielkopolskich gminach w 226 szkołach podstawowych programów rozwojowych w zakresie stosowania w kształceniu metody projektów i nauczania problemowego.
Jego rezultatem będzie przyłączenie objętych projektem szkół do Wielkopolskiego Gridu Edukacyjnego stanowiącego sieć połączonych ze sobą szkół, głównie poprzez wykorzystywane w nauczaniu technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) oraz utworzenie Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan.
Okres realizacji projektu od 1 maja 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku. Projekt swoimi działaniami obejmie 226 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. Zaangażowanych zostanie 9040 uczniów oraz 678 przedstawicieli kadry oświatowej tych szkół.

Realizacja Projektu, która obejmie dwie grupy uczniów w każdej ze szkół uczestniczących w projekcie, spowoduje upowszechnienie corocznie kształcenia przez rozwiązywanie problemów oraz metodę projektów, jako sposobów realizacji zajęć pozalekcyjnych. W przyszłości może się to przyczynić do intensywniejszego wykorzystywania wspomnianych strategii na lekcjach przedmiotowych. Wszelkie działania uczniów zaangażowanych w projekcie będą realizowane na platformie cyfrowej. Wartością dodaną Projektu, poza poprawą wyników w egzaminach zewnętrznych w tym względzie, będzie niewątpliwie zbiór materiałów cyfrowych, wypracowanych przez uczniów materiałów związanych przede wszystkim z Wielkopolską.
Działania merytoryczne:
1. W okresie od stycznia 2014 do maja 2015 prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne dla uczniów metodą aktywizującą. W każdym roku szkolnym zostanie zrealizowana jedna edycja zajęć w 2 grupach po około 10 uczniów (w każdej grupie utworzone będą 2 zespoły uczniów). Jedna edycja zajęć obejmuje 45 godzin lekcyjnych oraz 5 dodatkowych godzin do dyspozycji nauczyciela, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
2. Uczniowie na zajęciach będą poszukiwali i gromadzili informacje o wielkopolskich osiągnięciach naukowo-gospodarczych, przyrodzie, środowisku, historii oraz słynnych Wielkopolanach ze swojej gminy.
3. Ostatecznym efektem pracy uczniów będzie opracowanie w sposób multimedialny zgromadzonych materiałów i opublikowanie ich w Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan.
4. Uczniowie będą uczestniczyli w prowadzonej online na portalu Moja Wielkopolska grze edukacyjnej. Pytania i zadania do realizacji w grze będą opracowywane przez zespoły uczniowskie. Najlepsi uczniowie wezmą udział w dorocznym finale gry – konkursie.
5. Każda szkoła zostanie wyposażona w oprogramowanie, sprzęt, urządzenia i instalacje, które będą stanowić dla szkoły narzędzie do tworzenia tzw. Wielkopolskiego Gridu Edukacyjnego.
6. Rada naukowa projektu, będzie sprawować opiekę naukową nad realizacją projektu w szkołach.

 

PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA

„UMIEM PŁYWAĆ” 2016

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki

Organizacja WIELKOPOLSKIE ZRZESZENIE LZS

Województwo   WIELKOPOLSKIE

Adres  61-255 POZNAŃ OS. TYSIĄCLECIA 4

       

 

PRZEZ NAUKĘ PŁYWANIA DO KSZTAŁTOWANIA SYLWETKI  I  TROSKI O SWOJE CIAŁO I ZDROWIE

W projekcie wzięło udział 212 uczniów z 10 klas – codziennie 3 grupy uczniów uczyły się pływać na basenie w Obornikach.