Szkoła

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie jest od 1 września 2017 roku zgodnie z założeniami reformy oświatowej ośmioletnią szkołą podstawową. Stanowi obecnie placówkę w pełni nowoczesną.

W roku szkolnym 2018/2019 do 37 oddziałów klas I-VIII i III OG uczęszcza 884 uczniów. W szkole zatrudnionych jest 76 nauczycieli oraz 10 pracowników administracji i obsługi. Dysponujemy 30 salami dydaktycznymi, w skład których wchodzą między innymi nowocześnie wyposażone dwie pracownie komputerowe, czytelnia, pracownie przedmiotowe , sale gimnastyczne, a także świetlica, 2 biblioteki. Uczniowie mogą korzystać z gabinetu pielęgniarskiego oraz ze stołówki, w której obiady jada codziennie około 100 uczniów.

Szkoła prowadzi szeroką działalność oświatowo – wychowawczą i opiekuńczą. Od wielu lat realizuje program wychowawczy mający na celu między innymi budzenie tożsamości regionalnej i identyfikację z małą ojczyzną. Uczestniczy w różnych programach i projektach edukacyjnych.

W roku 2003 uzyskała certyfikat ,,Szkoły z klasą”. W roku szkolnym 2005/2006 realizowaliśmy projekt ,,Rodzina – rodzinie”, w wyniku czego uzyskaliśmy certyfikat ,,Szkoły zaangażowanej społecznie”. Od roku 2005 realizowany jest u nas program edukacji ekologicznej ,,Przyrodnicze wędrówki”. Od roku  2007  corocznie uzyskujemy certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji za pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce po realizacji programu edukacyjno terapeutycznego ,,Ortograffiti”. W 2007 r. włączyliśmy się w realizację programu społecznego ,,Szkoła bez przemocy” i podejmujemy jego zadania w kolejnych latach. Realizowaliśmy własny projekt edukacyjny ,,Skarby polskiej ziemi – blisko, bliżej, najbliżej”. Uczestniczymy od lat w projekcie pod patronatem MEN przeciwko uzależnieniom ,,Zachowaj trzeźwy umysł”.

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła zdobyła po raz kolejny tytuł laureata Turnieju Muzycznego Pro Sinfoniki, a w 2012 r. także została uhonorowana nagrodą specjalną – zdobyła Puchar Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Rok wcześniej z kolei Koło MM zdobyło nagrodę główną – pianino – za wybitne osiągnięcia artystyczne, społeczne i organizacyjne. Ponadto w kwietniu 2011 r. Wielkopolski Kurator Oświaty złożył naszej szkole specjalne podziękowanie za zaangażowanie, kreatywność i pracę wykonaną na rzecz upowszechniania życia i twórczości Fryderyka Chopina (tak uhonorowano tylko 13 spośród 700 szkół w Wielkopolsce).

Dobra współpraca z firmą Aquanet pozwoliła na przystąpienie, po raz kolejny, do realizacji projektu edukacji ekologicznej ,,Plusk”. Jeszcze dwa inne programy prozdrowotne zasługują na uwagę: ,,Moje dziecko idzie do szkoły” i ,,Radosny uśmiech, radosna przyszłość”. Od kilku już lat w naszej szkole realizowane są programy autorskie nauczania.

Rozwijanie zainteresowań uczniów odbywa się poprzez pozalekcyjne zajęcia edukacyjne. Aktywnie działają koła: teatralne, dziennikarskie, ekologiczne, przyrodnicze, historyczne, plastyczne, informatyczne, matematyczne oraz ZHR, SKO, TPD. Dodatkowo oferujemy odpłatny udział w zajęciach szkoły tańca ,,Hajdasz”, judo, aikido, karate i j. angielskiego. Działa też Klub Pro Sinfoniki i Uczniowski Klub Sportowy ,,Zielone Wzgórza”.

Tradycją stały się Mikołajkowe Ogólnopolskie Turnieje Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców im. Tomasza Zajączkowskiego, koncerty kolęd, comiesięczne koncerty muzyczne oraz turnieje Pro Sinfoniki.

Na podkreślenie zasługuje praca Samorządu Uczniowskiego – dzieci prowadzą akcje charytatywne, uczą się demokracji i odpowiedzialności. Należymy do KLUBU SZKÓŁ UNICEF. W jego ramach realizujemy zbiórki charytatywne.

Wiele miejsca w naszej pracy dydaktycznej zajmują tematy dotyczące Patrona Szkoły – Henryka Sienkiewicza. Barwny korowód „Sienkiewiczątek” maszeruje co roku w maju ulicami osiedla.

W ramach tych obchodów organizowane są przedstawienia teatralne, apele, wystawy. Bierze w nich udział cała społeczność uczniowska. Mają one służyć zaszczepieniu w uczniach zasad patriotyzmu oraz uczyć poszanowania języka ojczystego i historii Polski.

Od szeregu lat nasza placówka współpracuje ze Spółdzielnią Mieszkaniową ,,Zielone Wzgórza”, z Goślińskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych, świetlicą socjoterapeutyczną prowadzoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej, świetlicą środowiskową ,,Dom Radości”, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie, jak również z zarządem Parków Krajobrazowych „Puszcza Zielonka”, Klubem Honorowych Dawców Krwi. Wychowankowie naszej szkoły biorą udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, w turniejach oraz zawodach sportowych.