BIP

http;//www.bip.gov.pl

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie  jest samodzielną jednostką organizacyjną prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego -Miasto i Gminę Murowana Goślina. Szkoła  jest publiczna, sześcioklasowa, nie posiada filii, ani składowych jednostek oświatowych.

Szkołą kieruje dyrektor – mgr Mirosława Szudera.
Powołany został też wicedyrektor – mgr Kamila Szóstak

W szkole zatrudnieni są pracownicy na następujących stanowiskach:

 • nauczyciel
 • główna księgowa
 • inspektor ds. kadr,
 • sekretarz
 • woźny
 • konserwator

DANE PODMIOTU W SEKTORZE REGON

Numery identyfikacyjne, nazwa podmiotu:
Numer identyfikacyjny REGON 631576711
Numer NIP 7772398124
Nazwa SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM H.SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE
Adres siedziby:
Województwo WIELKOPOLSKIE
Powiat POZNAŃSKI
Gmina/Dzielnica lub Delegatura MUROWANA GOŚLINA – MIASTO
Ulica, miejscowość UL. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY 3, MUROWANA GOŚLINA
Poczta 62-095 MUROWANA GOŚLINA
Pozostałe (udostępnione) dane:
Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 2 – JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Kod i nazwa szczególnej formy prawnej 29 – GMINNE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Kod i nazwa formy własności 113 – WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA
Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007 8520Z – SZKOŁY PODSTAWOWE
Data powstania podmiotu * 1988-10-17
Data rozpoczęcia działalności ** 1988-10-17
Nazwa rejestru / ewidencji PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY

źródło: http://stat.gov.pl/regon/

MAJĄTEK SZKOLNY

Budynek i teren:

Na majątek szkolny składa się:

 • dwupiętrowy budynek
 • boisko
 • teren zielony
 • plac zabaw

Wyposażenie:

W szkole funkcjonują:

 • biblioteka z czytelnią
 • świetlica
 • gabinet pedagoga/psychologa
 • gabinet logopedyczny
 • gabinet zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • gabinet pielęgniarski
 • pracownia informatyczna
 • sale przedmiotowe i sale lekcyjne

REDAKCJA BIP

Adres redakcji:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 Murowana Goślina
e-mail: sp2@murowana-goslina.pl

Redaktor strony BIP:
Mirosława Szudera
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie
e-mail: sp2@murowana-goslina.pl

KONTAKT I LOKALIZACJA

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

ul. Gen. T. Kutrzeby 3

62-095 Murowana Goślina

tel./fax: 618122977

mail: sp2@murowana-goslina.pl

Lokalizacja na mapie

Wyświetl większą mapę

ZAŁATWIANIE SPRAW

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00 – 15:00 i w piątek 7:00 – 13:00

PROWADZONE REJESTRY

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty, Szkoła prowadzi następujące rejestry:

 • Księga uczniów,
 • Księga dzieci.

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Ustawie o Systemie Oświaty i Ustawie o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z Kodeksem Pracy Szkoła prowadzi rejestry:

 • pracowników,
 • emerytów

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Kodeksie Pracy i Ustawie o ochronie danych osobowych.

Informacja dla Uczniów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie z siedzibą w Murowanej Goślinie przy ul Gen. T. Kutrzeby 3,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tsosnowski@odomax.pl

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) dane będą przekazywane organowi prowadzącemu tj. Gminie Murowana Goślina z siedzibą przy placu Powstańców Wlkp. 9 w Murowanej Goślinie oraz organowi prowadzącemu nadzór pedagogiczny tj. Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty.

Dane są przekazywane do systemu Informacji Oświatowej.

Dane są przekazywane dostawcom usług zaopatrujących naszą placówkę w rozwiązania techniczne i organizacyjne.

5) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

6) każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

7) uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

STATUTOWE DOKUMENTY SZKOLNE
http://sp2.murowana-goslina.pl/szkola/dokumenty/

Statut szkoły STATUT_SP2_29_08_2019_poprawiony-2
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny 19/20docx

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE – zapytanie ofertowe – Murowana Goślina 30.03.2020 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie ,                         

ul. Gen. T. Kutrzeby 3  zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

Zarządzanie boiskiem trawiastym o powierzchni płyty boiska 4.888m2                                                przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie                           

ul. Gen. T. Kutrzeby 3

(opis zamówienia)

 1. Termin składania ofert: 08.04.2020r.
 2. Miejsce składania ofert: Szkoła Podstawowa nr 2   Henryka Sienkiewicza ,
  ul. Gen. T. Kutrzeby 3,  62-095 Murowana Goślina.
 3. Forma składania ofert: forma papierowa złożona w sekretariacie po uzgodnieniu telefonicznym 513014281 lub oferta przesłana mailowo: sekretariat@sp2.murowana-goslina.pl
 4. Termin realizacji zamówienia:15.04.2020r. – 15.11.2020r.
 5. Warunki udziału w postępowaniu: Oferenci winni posiadać niezbędną wiedzę,             doświadczenie i sprzęt  na wykonanie w/w zamówienia
 6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto.
 7. Informacje szczegółowe na temat zamówienia :

Opis przedmiotu zakresu dotyczącego utrzymania i udostępniania   boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie , ul. Gen. T. Kutrzeby 3

Zakres prac – obowiązki Wykonawcy

I. Zapewnienie właściwego stanu technicznego boiska poprzez :

– wykonywanie konserwacji , bieżących napraw oraz wszelkich prac zawiązanych z utrzymaniem boiska w gotowości do prowadzenia zajęć szkolnych, treningów i zawodów w tym : wykonywanie prac remontowych i naprawczych uszkodzonych elementów ogrodzenia, piłko chwytów , naprawa bramek , koszy.

II. Współpraca z organizatorami imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, ładu i porządku na terenie całego obiektu. Zleceniobiorca może zawierać umowy o sprzątanie terenu z organizatorami imprez.

III. W zakresie murawy trawiastej na boisku:

 1. Właściwe stosowanie odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych, mające na celu

utrzymanie murawy boiska w odpowiedni dobrym stanie w tym :

– koszenie i wywóz trawy z murawy boiska oraz  na obrzeżach boiska

– podlewanie

– nawożenie

– wertykulacja

– opryski na chwasty i na choroby grzybowe

– aeracja

– wałowanie

– piaskowanie

– dosiewanie trawy , uzupełnianie darni

– nadzorowanie częstotliwości i intensywności eksploatacji boiska w celu zabezpieczenia przed dewastacją

 1. Rekultywacja płyty boiska w miarę potrzeb.
 2. Wykonywanie wszelkich prac związanych z utrzymaniem obiektu w gotowości do prowadzenia zawodów sportowych w tym :

– kredowanie linii

– zakładanie siatek na bramki

– rozmieszczanie chorągiewek

IV. Zleceniobiorca może zawierać umowy o utrzymanie boiska z innymi podmiotami.

V. Bezpłatne udostępnianie boiska za zajęcia wychowania fizycznego uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie.

VI. Prowadzenie kalendarza zajęć sportowych w koordynacji z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 lub osobą przez nią wskazaną.

VII. Pilnowanie obiektu i niewpuszczanie osób postronnych.

VII. W zakresie użytkowania wody – terminowe rozliczanie się ze                                 Szkołą Podstawową nr 2 z należności wynikających z tego tytułu.

VIII. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 2006-04-21 ( Dz.U.2006 Nr 80, poz. 563 ) oraz przestrzeganie przepisów BHP.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego załącznik do                                    Zarządzenia nr 12a/2013/2014  z dnia 15.04.2014r., z zastrzeżeniem art. 701 ust. 3 oraz art. 703 ust. 2 kodeksu cywilnego.

Murowana Goślina, 30.03.2020 r.

FORMULARZ OFERTOWY

do rozeznania ofertowego

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000 euro

pn : Zarządzanie boiskiem trawiastym o powierzchni płyty boiska 4.888m2  przy                                                Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie ul. Gen. T. Kutrzeby 3

Nazwa i adres Zamawiającego :

Szkoła Podstawowa nr 2  im. Henryka Sienkiewicza , ul. Gen. T. Kutrzeby 3, 62-095 Murowana Goślina               NIP : 777-23-98-124

Tryb postępowania : Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi  lub roboty budowlane których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro.

Nazwa Oferenta

……………………………………………………………………………………………………………………………………

adres……………………………………………………………………………………………………………………………

NIP…………………………………………………REGON………………………………………………………………….

tel./faks…………………………………………..e-mail…………………………………………………………………..

Wartość zamówienia brutto : …………………………złotych

słownie : ……………………………………………………………………………………………………….złotych

 1. Oświadczamy, że zawarte w ofercie ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego i są cenami ostatecznymi.
 2. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się z treścią zapytania , nie wnosimy do niego zastrzeżeń, uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.
 3. Oświadczamy , że posiadamy stosowne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania czynności objętych zapytaniem i niezbędną wiedzę i doświadczenie.

……………………………………………………                                                             …………………………………………………

(miejscowość i  data )                                                                             ( podpis i pieczęć Oferenta )

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie, ul. Gen. T. Kutrzeby 3  zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

„Zakup szafek dla uczniów”

(opis zamówienia)

 • Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 831, poz. 996, poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1265 ze zm.) ustawy tej nie stosuje się.
 • Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie nr 12a/ 2013/2014 z dnia 15.04.2014 r. z zastrzeżeniem  art. 701  ust. 3 oraz art. 703 ust. 2 kodeksu cywilnego
 1. Termin składania ofert: 27.03.2020 r. do godz. 15:00
 2. Miejsce składania ofert: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza,
  ul. Gen. T. Kutrzeby 3, 62-095 Murowana Goślina
 3. Forma składania ofert: za pomocą poczty elektronicznej – sp2@murowana-goslina.pl
 4. Termin realizacji zamówienia: do 15.05.2020 r.
 5. Warunki udziału w postępowaniu: szafki posiadające niezbędne certyfikaty
 6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 100% cena
 7. Inne postanowienia: rozpatrujemy tylko oferty spełniające wszystkie szczegółowe informacje na temat zamówienia
 8. Informacje szczegółowe na temat zamówienia:
 • Zakup szafek uczniowskich: 164 sztuk szaf dzielonych – 5 segmentów (w całości), 5 drzwi  (820 komór),

Wymiary szafki: ok. 150 cm x150 cm x 50 cm, wnętrze: w każdej komorze 1 półka i drążek z przesuwanymi wieszakami, zamek na klucz, wysoka jakość blachy – grubość co najmniej 0,7 mm, 2 klucze system master, certyfikat zgodności z Polskimi Normami,

 • Usługa transportu ww. szafek
 • Usługa rozładunku i wniesienia (parter i dwa piętra bez windy) ww. szafek

Murowana Goślina, 13 marca 2020 r.

petycja: Inicjatywa-Dbajmy o najmłodszych – ulepszajmy infrastrukturę – Zmieniajmy Gminy i Szkoły na Lepsze6

odpowiedź: Nieuwzględnienie petycji – Szkoła nie przystąpi do akcji

PRZETARGI

Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP

Zgodnie z § 9.3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej – strony podmiotowe Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie – prowadzone są w formie wydzielonej części witryny www podmiotu.

Dostęp do BIP Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie  uzyskuje się poprzez kliknięcie w menu górnym witryny – pozycji SZKOŁA a następnie „BIP” lub symbol graficzny z lewej strony witryny tuż pod archiwum aktualności.

Menu to przenosi internautę do wydzielonej części witryny www poświęconej prowadzeniu Biuletynu Informacji Publicznej.

Część BIP charakteryzuje się podziałem na części tematyczne wyodrębnione kolorem czerwonym – które zawierają poszczególne zagadnienia o charakterze BIP.

W celu znalezienia informacji na stronach przedmiotowych można posłużyć się modułem wyszukującym na witrynie głównej strony podmiotu.

Moduł wyszukujący pozwala wprowadzić zestaw słów (analogicznie do wyszukiwarki Google), które mają być odnalezione na niniejszej stronie podmiotu.

Wytworzył: Mirosława Szudera 2012-03-03
Udostępnił: Mirosława Szudera 2012-03-03
Zmodyfikował: Mirosława Szudera 2020-03-30