BIP

http;//www.bip.gov.pl

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie  jest samodzielną jednostką organizacyjną prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego -Miasto i Gminę Murowana Goślina. Szkoła  jest publiczna, sześcioklasowa, nie posiada filii, ani składowych jednostek oświatowych.

Szkołą kieruje dyrektor – mgr Mirosława Szudera.
Powołany został też wicedyrektor – mgr Kamila Szóstak

W szkole zatrudnieni są pracownicy na następujących stanowiskach:

 • nauczyciel
 • główna księgowa
 • inspektor ds. kadr,
 • sekretarz
 • woźny
 • konserwator

DANE PODMIOTU W SEKTORZE REGON

Numery identyfikacyjne, nazwa podmiotu:
Numer identyfikacyjny REGON 631576711
Numer NIP 7772398124
Nazwa SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM H.SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE
Adres siedziby:
Województwo WIELKOPOLSKIE
Powiat POZNAŃSKI
Gmina/Dzielnica lub Delegatura MUROWANA GOŚLINA – MIASTO
Ulica, miejscowość UL. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY 3, MUROWANA GOŚLINA
Poczta 62-095 MUROWANA GOŚLINA
Pozostałe (udostępnione) dane:
Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 2 – JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Kod i nazwa szczególnej formy prawnej 29 – GMINNE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Kod i nazwa formy własności 113 – WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA
Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007 8520Z – SZKOŁY PODSTAWOWE
Data powstania podmiotu * 1988-10-17
Data rozpoczęcia działalności ** 1988-10-17
Nazwa rejestru / ewidencji PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY

źródło: http://stat.gov.pl/regon/

MAJĄTEK SZKOLNY

Budynek i teren:

Na majątek szkolny składa się:

 • dwupiętrowy budynek
 • boisko
 • teren zielony
 • plac zabaw

Wyposażenie:

W szkole funkcjonują:

 • biblioteka z czytelnią
 • świetlica
 • gabinet pedagoga/psychologa
 • gabinet logopedyczny
 • gabinet zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • gabinet pielęgniarski
 • pracownia informatyczna
 • sale przedmiotowe i sale lekcyjne

REDAKCJA BIP

Adres redakcji:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 Murowana Goślina
e-mail: sp2@murowana-goslina.pl

Redaktor strony BIP:
Mirosława Szudera
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie
e-mail: sp2@murowana-goslina.pl

KONTAKT I LOKALIZACJA

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

ul. Gen. T. Kutrzeby 3

62-095 Murowana Goślina

tel./fax: 618122977

mail: sp2@murowana-goslina.pl

Lokalizacja na mapie

Wyświetl większą mapę

ZAŁATWIANIE SPRAW

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00 – 15:00 i w piątek 7:00 – 13:00

PROWADZONE REJESTRY

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty, Szkoła prowadzi następujące rejestry:

 • Księga uczniów,
 • Księga dzieci.

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Ustawie o Systemie Oświaty i Ustawie o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z Kodeksem Pracy Szkoła prowadzi rejestry:

 • pracowników,
 • emerytów

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Kodeksie Pracy i Ustawie o ochronie danych osobowych.

Informacja dla Uczniów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie z siedzibą w Murowanej Goślinie przy ul Gen. T. Kutrzeby 3,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tsosnowski@odomax.pl

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) dane będą przekazywane organowi prowadzącemu tj. Gminie Murowana Goślina z siedzibą przy placu Powstańców Wlkp. 9 w Murowanej Goślinie oraz organowi prowadzącemu nadzór pedagogiczny tj. Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty.

Dane są przekazywane do systemu Informacji Oświatowej.

Dane są przekazywane dostawcom usług zaopatrujących naszą placówkę w rozwiązania techniczne i organizacyjne.

5) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

6) każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

7) uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

STATUTOWE DOKUMENTY SZKOLNE
http://sp2.murowana-goslina.pl/szkola/dokumenty/

Statut szkoły STATUT_SP2_29_08_2019_poprawiony-2
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny 19/20docx

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE – zapytanie ofertowe – Murowana Goślina 06.07.2020 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie ,                         

ul. Gen. T. Kutrzeby 3  zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

Wymiana podłogi parkietowej na wykładzinę PCV sportową w dwóch salkach gimnastycznych o łącznej powierzchni 131 metrów kwadratowych (68 m kw. i 63 m kw.) w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie ul. Gen. T. Kutrzeby 3                     

(opis zamówienia)

 1. Termin składania ofert: 13.07.2020 r.
 2. Miejsce składania ofert: Szkoła Podstawowa nr 2   Henryka Sienkiewicza ,
  ul. Gen. T. Kutrzeby 3,  62-095 Murowana Goślina, tel. 0618122977 lub 501448958
 3. Forma składania ofert: mailowo: sp2@murowana-goslina.pl
 4. Termin realizacji zamówienia: 21.08.2020 r.
 5. Warunki udziału w postępowaniu: Oferenci winni posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie i sprzęt  na wykonanie w/w zamówienia
 6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto.
 7. Informacje szczegółowe na temat zamówienia:
  Zerwanie istniejącej obecnie podłogi parkietowej, montaż wykładziny sportowej spełniającej wymogi dla sali gimnastycznej – niezbędne certyfikaty. Cena brutto zamówienia obejmuje prace od zerwania poprzez prace budowlane – wyrównanie powierzchni, prace montażowe wraz z ceną wykładziny PCV dla obiektów sportowych oraz materiałów niezbędnych do wykonania wymiany podłogi. Dwie sale gimnastyczne o powierzchni: 68 i 63 metry kwadratowe.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 12a/2013/2014  z dnia 15.04.2014r., z zastrzeżeniem art. 701 ust. 3 oraz art. 703 ust. 2 kodeksu cywilnego.

Murowana Goślina, 06.07.2020 r.

FORMULARZ OFERTOWY

do rozeznania ofertowego

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000 euro

pn: Wymiana podłogi parkietowej na wykładzinę PCV sportową w dwóch salkach gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie ul. Gen. T. Kutrzeby 3

Nazwa i adres Zamawiającego :

Szkoła Podstawowa nr 2  im. Henryka Sienkiewicza , ul. Gen. T. Kutrzeby 3, 62-095 Murowana Goślina               NIP : 777-23-98-124

Tryb postępowania : Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi  lub roboty budowlane których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro.

Nazwa Oferenta

……………………………………………………………………………………………………………………………….

adres……………………………………………………………………………………………………………………..

NIP…………………………………………………REGON………………………………………………………….

tel./faks…………………………………………..e-mail…………………………………………………………………..

Wartość zamówienia brutto : …………………………złotych

słownie : ……………………………………………………………………………………………………….złotych

Termin wykonania: …………………………………..

 1. Oświadczamy, że zawarte w ofercie ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego i są cenami ostatecznymi.
 2. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się z treścią zapytania , nie wnosimy do niego zastrzeżeń, uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.
 3. Oświadczamy , że posiadamy stosowne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania czynności objętych zapytaniem i niezbędną wiedzę i doświadczenie.

……………………………………………………                                                             …………………………………………………

(miejscowość i  data )                                                                             ( podpis i pieczęć Oferenta )

PRZETARGI

Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP

Zgodnie z § 9.3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej – strony podmiotowe Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie – prowadzone są w formie wydzielonej części witryny www podmiotu.

Dostęp do BIP Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie  uzyskuje się poprzez kliknięcie w menu górnym witryny – pozycji SZKOŁA a następnie „BIP” lub symbol graficzny z lewej strony witryny tuż pod archiwum aktualności.

Menu to przenosi internautę do wydzielonej części witryny www poświęconej prowadzeniu Biuletynu Informacji Publicznej.

Część BIP charakteryzuje się podziałem na części tematyczne wyodrębnione kolorem czerwonym – które zawierają poszczególne zagadnienia o charakterze BIP.

W celu znalezienia informacji na stronach przedmiotowych można posłużyć się modułem wyszukującym na witrynie głównej strony podmiotu.

Moduł wyszukujący pozwala wprowadzić zestaw słów (analogicznie do wyszukiwarki Google), które mają być odnalezione na niniejszej stronie podmiotu.

Wytworzył: Mirosława Szudera 2012-03-03
Udostępnił: Mirosława Szudera 2012-03-03
Zmodyfikował: Mirosława Szudera 2020-07-06