BIP

 

 

 

http;//www.bip.gov.pl

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie  jest samodzielną jednostką organizacyjną prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego -Miasto i Gminę Murowana Goślina. Szkoła  jest publiczna, sześcioklasowa, nie posiada filii, ani składowych jednostek oświatowych.

Szkołą kieruje dyrektor – mgr Mirosława Szudera.
Powołany został też wicedyrektor – mgr Kamila Szóstak

W szkole zatrudnieni są pracownicy na następujących stanowiskach:

 • nauczyciel
 • główna księgowa
 • inspektor ds. kadr,
 • sekretarz
 • woźny
 • konserwator

DANE PODMIOTU W SEKTORZE REGON

Numery identyfikacyjne, nazwa podmiotu:
Numer identyfikacyjny REGON 631576711
Numer NIP 7772398124
Nazwa SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM H.SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE
Adres siedziby:
Województwo WIELKOPOLSKIE
Powiat POZNAŃSKI
Gmina/Dzielnica lub Delegatura MUROWANA GOŚLINA – MIASTO
Ulica, miejscowość UL. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY 3, MUROWANA GOŚLINA
Poczta 62-095 MUROWANA GOŚLINA
Pozostałe (udostępnione) dane:
Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 2 – JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Kod i nazwa szczególnej formy prawnej 29 – GMINNE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Kod i nazwa formy własności 113 – WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA
Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007 8520Z – SZKOŁY PODSTAWOWE
Data powstania podmiotu * 1988-10-17
Data rozpoczęcia działalności ** 1988-10-17
Nazwa rejestru / ewidencji PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY

źródło: http://stat.gov.pl/regon/

MAJĄTEK SZKOLNY

Budynek i teren:

Na majątek szkolny składa się:

 • dwupiętrowy budynek
 • boisko
 • teren zielony
 • plac zabaw

Wyposażenie:

W szkole funkcjonują:

 • biblioteka z czytelnią
 • świetlica
 • gabinet pedagoga/psychologa
 • gabinet logopedyczny
 • gabinet zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • gabinet pielęgniarski
 • pracownia informatyczna
 • sale przedmiotowe i sale lekcyjne

REDAKCJA BIP

Adres redakcji:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 Murowana Goślina
e-mail: sp2@murowana-goslina.pl

Redaktor strony BIP:
Mirosława Szudera
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie
e-mail: sp2@murowana-goslina.pl

KONTAKT I LOKALIZACJA

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

ul. Gen. T. Kutrzeby 3

62-095 Murowana Goślina

tel./fax: 618122977

mail: sp2@murowana-goslina.pl

Lokalizacja na mapie

Wyświetl większą mapę

ZAŁATWIANIE SPRAW

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00 – 15:00 i w piątek 7:00 – 13:00

PROWADZONE REJESTRY

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty, Szkoła prowadzi następujące rejestry:

 • Księga uczniów,
 • Księga dzieci.

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Ustawie o Systemie Oświaty i Ustawie o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z Kodeksem Pracy Szkoła prowadzi rejestry:

 • pracowników,
 • emerytów

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Kodeksie Pracy i Ustawie o ochronie danych osobowych.

STATUTOWE DOKUMENTY SZKOLNE
http://sp2.murowana-goslina.pl/szkola/dokumenty/

Statut szkoły STATUT_SP2_22_11_17
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY2017

OGŁOSZENIA

Petycja Inicjatywy – Dbajmy o Najmłodszych Petycja

Ogłoszenie – USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA SZKOŁY

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie,

 1. Gen. T. Kutrzeby 3  zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

                        „Kompleksowe sprzątanie budynku szkoły  w Szkole
Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie,
ul. Gen. T. Kutrzeby 3.”

Oznaczenie przedmiotu zamówieniakod CPV – 90919300-5
– usługi sprzątania szkół

(opis zamówienia)

 • Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 831, poz. 996, poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1265 ze zm.) ustawy tej nie stosuje się.
 • Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie nr 12a/ 2013/2014 z dnia 15.04.2014 r. z zastrzeżeniem art. 701  ust. 3 oraz art. 703 ust. 2 kodeksu cywilnego
 1. Termin składania ofert: 20.11.2017 r. do godz. 15:00
 2. Miejsce składania ofert: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza,
  ul. Gen. T. Kutrzeby 3, 62-095 Murowana Goślina
 3. Forma składania ofert: pisemna – oferta w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem: „Kompleksowe sprzątanie budynku szkoły w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie ul. Gen. T. Kutrzeby 3”
 4. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z wyłączeniem miesiąca lipca 2018 r.
 5. Warunki udziału w postępowaniu:
  a) przeszkolony personel w zakresie wykonywania usługi, posiadający wstępne badania medyczne i aktualne zaświadczenia o szkoleniu BHP,
  b) stosowanie środków biodegradowalnych,
  c) dostarczenie wykazu i charakterystyk używanych środków chemicznych,
  d) zapewnienie odzieży roboczej i odpowiedniego obuwia dla pracowników,
  e) zapewnienie niezbędnego sprzętu do wykonania usługi i zabezpieczenie go przed przypadkowym dostępem,
  f) wyposażenie personelu w szczegółowy zakres obowiązków wynikający z umowy.
 6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 100% cena
 7. Inne postanowienia: …………………………………………………………………………………………
 8. Informacje szczegółowe na temat zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z wyłączeniem miesiąca lipca 2018 r.

 

Na przedmiot zamówienia składa się codzienne sprzątanie 7829 m2  powierzchni.

Zakres prac związanych z utrzymaniem porządku przy sprzątaniu obejmuje:

 

 • zamiatanie, mycie podłóg w salach lekcyjnych, pokojach biurowych, gabinetach, pokojach nauczycielskich,
 • zamiatanie i mycie podłóg w boksach szatniowych w budynku oraz odkurzanie parapetów i wieszaków, mebli tam znajdujących się, a także szatni w segmencie gimnastycznym,
 • zamiatanie i mycie korytarzy (środek do wykładziny TARKETT iQ OPTIMA, polyflor) oraz holi, w tym mycie maszynowe co najmniej 3 razy w tygodniu,
 • zamiatanie i mycie schodów oraz poręczy,
 • odkurzanie wykładzin dywanowych, w tym cotygodniowa dezynfekcja wykładzin
  w salach lekcyjnych środkiem dostarczanym przez szkołę,
 • sprzątanie i konserwację sal gimnastycznych specjalnymi i bezpiecznymi środkami
  posiadającymi wymagane atesty (sala gimnastyczna duża – środek typu „POLLI”, sala gimnastyczna średnia – środek do wykładziny marmoleum, a sale gimnastyczne małe – środki do konserwacji parkietu lakierowanego),
 • opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci, wyposażenie ich w worki na śmieci oraz wymiana worków foliowych na śmieci w miarę potrzeb, z zastosowaniem zasad segregacji śmieci,
 • odkurzanie i mycie parapetów,
 • mycie i czyszczenie i wycieranie kurzu z blatów ławek, biurek, szafek,
 • wycieranie kurzu z komputerów, monitorów, klawiatur, drukarek, projektorów, radiomagnetofonów, telewizorów i innego sprzętu komputerowego lub grającego,
  a także telefonów, urządzeń biurowych, listew ściennych,
 • mycie tablic tradycyjnych i odkurzanie suchościeralnych,
 • mycie materacy, dużych plastikowych elementów wyposażenia sal (klocki piankowe)  oraz sprzętu sportowego,
 • odkurzanie ścian i sufitów, usuwanie zanieczyszczeń na mokro w miarę potrzeb,
 • mycie ścian (farba olejna), drzwi i osłon grzejnikowych – w miarę potrzeb,
 • mycie ławek i krzeseł (blatów – codziennie, nóg – w miarę potrzeb),
 • czyszczenie powierzchni szklanych (wejście do szkoły, przejście do segmentu
  gimnastycznego, gabloty na korytarzach) – w miarę potrzeb,
 • codzienne porządkowanie i dezynfekcja toalet, sanitariatów, pomieszczeń prysznicowych, czyszczenie glazury łazienkowej, armatury, luster, mycie podłóg, odkurzanie ścian i sufitów, mycie ścian (farba emulsyjna – w miarę potrzeb),
 • dezynfekcja toalet środkiem zmniejszającym woń moczu (typu Urine-OFF) – w miarę potrzeb,
 • bieżące zaopatrzenie sanitariatów w papier toaletowy i mydło w płynie,
 • co najmniej jeden raz w tygodniu: sprzątanie sali komputerowej 103G i magazynów WF;
 • odkurzanie tapicerki meblowej,
 • czyszczenie ekranów komputerowych specjalnymi preparatami i mycie myszek –
  w miarę potrzeb.

 

Czynności świadczone okresowo:
      – maszynowe czyszczenie podłóg sal lekcyjnych – w miarę potrzeb, ale co najmniej
2 razy w roku (w czasie ferii zimowych i w sierpniu),
– akrylowanie podłóg sal lekcyjnych – 2 razy w roku (w czasie ferii zimowych
i w sierpniu),
– akrylowanie korytarzy i łącznika – 2 razy w roku,

– odkurzanie i mycie trudnodostępnych części mebli, kaloryferów – 2 razy w roku,

– doczyszczanie płytek ściennych i podłogowych w toaletach – 1 raz w miesiącu,

– pranie wykładzin dywanowych i dywanów 360 m2  – 2 razy w roku, z wyjątkiem salki do gimnastyki korekcyjnej, w której pranie wykładziny co 3 miesiące,

– mycie okien (szyb, ram okiennych od wewnątrz i zewnątrz, polegające na tym, że technika mycia powinna być dostosowana do rodzaju okien) wraz z parapetami o łącznej powierzchni 1980 m22 razy w roku, tj.w marcu i sierpniu.

– pranie firan, zasłon, prasowanie ich oraz mycie żaluzji i czyszczenie rolet wraz ze zdjęciem i powieszeniem firan, zasłon – 2 razy w roku, tj.w marcu i sierpniu.

 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania własnym sprzętem i środkami czystości
w należytym stanie sanitarno-porządkowym powierzchni poziomych i pionowych
z uwzględnieniem, iż:

 • w pokojach biurowych występują wykładziny dywanowe,
 • w gabinetach i w salach lekcyjnych występują płytki PC, wykładzina obiektowa typu Gamrat Record 42 i wykładziny dywanowe lub dywany,
 • na korytarzach oraz holach występują płytki PCV, wykładzina polyflor, lenteks, GAMRAT, TARKETT iQ OPTIMA, lastriko,
 • w salach gimnastycznych znajduje się wykładzina PCV – marmoleum i parkiet,
 • w toaletach występują płytki ścienne i podłogowe,
 • w toaletach i salach lekcyjnych znajdują się: umywalki – 73 szt., pisuary – 12 szt., miski ustępowe – 37 szt., natryski – 14 szt.

 

Sprzątanie w ściśle określonym czasie i w określonych warunkach:

 • usługa będzie świadczona codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 16:00

do 22:00, w sytuacjach szczególnych (konkursy, turnieje, imprezy szkolne, środowiskowe, imprezy harcerskie itp.), także w soboty i niedziele po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach tej samej umowy
(z uwagi na specyfikę szkoły liczba sobót i niedziel nie prowadzi do przekroczenia średniej liczby 22 dni roboczych w miesiącu),

 • usługa będzie świadczona przez okres 11 miesięcy – z wyłączeniem miesiąca lipca,

w dni zebrań z rodzicami sprzątnięcie sal lekcyjnych i korytarzy przed zebraniami

i po zebraniach,

 • bieżące utrzymanie czystości w szkole podczas zajęć lekcyjnych w godz. od 10:00

do 14:00oraz bieżące utrzymanie czystości w czasie imprez odbywających się
w szkole w soboty i niedziele (np. konkursów, zawodów, imprez sportowych)
o określonych doraźnie godzinach.

Murowana Goślina, 10.11.2017 r.

PRZETARGI

obecnie brak

Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP

Zgodnie z § 9.3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej – strony podmiotowe Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie – prowadzone są w formie wydzielonej części witryny www podmiotu.

Dostęp do BIP Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie  uzyskuje się poprzez kliknięcie w menu górnym witryny – pozycji SZKOŁA a następnie „BIP” lub symbol graficzny z lewej strony witryny tuż pod archiwum aktualności.

Menu to przenosi internautę do wydzielonej części witryny www poświęconej prowadzeniu Biuletynu Informacji Publicznej.

Część BIP charakteryzuje się podziałem na części tematyczne wyodrębnione kolorem czerwonym – które zawierają poszczególne zagadnienia o charakterze BIP.

W celu znalezienia informacji na stronach przedmiotowych można posłużyć się modułem wyszukującym na witrynie głównej strony podmiotu.

Moduł wyszukujący pozwala wprowadzić zestaw słów (analogicznie do wyszukiwarki Google), które mają być odnalezione na niniejszej stronie podmiotu.

Wytworzył: Mirosława Szudera 2012-03-03
Udostępnił: Mirosława Szudera 2012-03-03
Zmodyfikował: Mirosława Szudera 2017-11-22