BIP

 

 

 

http;//www.bip.gov.pl

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie  jest samodzielną jednostką organizacyjną prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego -Miasto i Gminę Murowana Goślina. Szkoła  jest publiczna, sześcioklasowa, nie posiada filii, ani składowych jednostek oświatowych.

Szkołą kieruje dyrektor – mgr Mirosława Szudera.
Powołany został też wicedyrektor – mgr Kamila Szóstak

W szkole zatrudnieni są pracownicy na następujących stanowiskach:

 • nauczyciel
 • główna księgowa
 • inspektor ds. kadr,
 • sekretarz
 • woźny
 • konserwator

DANE PODMIOTU W SEKTORZE REGON

Numery identyfikacyjne, nazwa podmiotu:
Numer identyfikacyjny REGON 631576711
Numer NIP 7772398124
Nazwa SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM H.SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE
Adres siedziby:
Województwo WIELKOPOLSKIE
Powiat POZNAŃSKI
Gmina/Dzielnica lub Delegatura MUROWANA GOŚLINA – MIASTO
Ulica, miejscowość UL. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY 3, MUROWANA GOŚLINA
Poczta 62-095 MUROWANA GOŚLINA
Pozostałe (udostępnione) dane:
Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 2 – JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Kod i nazwa szczególnej formy prawnej 29 – GMINNE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Kod i nazwa formy własności 113 – WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA
Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007 8520Z – SZKOŁY PODSTAWOWE
Data powstania podmiotu * 1988-10-17
Data rozpoczęcia działalności ** 1988-10-17
Nazwa rejestru / ewidencji PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY

źródło: http://stat.gov.pl/regon/

MAJĄTEK SZKOLNY

Budynek i teren:

Na majątek szkolny składa się:

 • dwupiętrowy budynek
 • boisko
 • teren zielony
 • plac zabaw

Wyposażenie:

W szkole funkcjonują:

 • biblioteka z czytelnią
 • świetlica
 • gabinet pedagoga/psychologa
 • gabinet logopedyczny
 • gabinet zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • gabinet pielęgniarski
 • pracownia informatyczna
 • sale przedmiotowe i sale lekcyjne

REDAKCJA BIP

Adres redakcji:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 Murowana Goślina
e-mail: sp2@murowana-goslina.pl

Redaktor strony BIP:
Mirosława Szudera
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie
e-mail: sp2@murowana-goslina.pl

KONTAKT I LOKALIZACJA

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

ul. Gen. T. Kutrzeby 3

62-095 Murowana Goślina

tel./fax: 618122977

mail: sp2@murowana-goslina.pl

Lokalizacja na mapie

Wyświetl większą mapę

ZAŁATWIANIE SPRAW

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00 – 15:00 i w piątek 7:00 – 13:00

PROWADZONE REJESTRY

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty, Szkoła prowadzi następujące rejestry:

 • Księga uczniów,
 • Księga dzieci.

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Ustawie o Systemie Oświaty i Ustawie o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z Kodeksem Pracy Szkoła prowadzi rejestry:

 • pracowników,
 • emerytów

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Kodeksie Pracy i Ustawie o ochronie danych osobowych.

Informacja dla Uczniów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie z siedzibą w Murowanej Goślinie przy ul Gen. T. Kutrzeby 3,

 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tsosnowski@odomax.pl

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) dane będą przekazywane organowi prowadzącemu tj. Gminie Murowana Goślina z siedzibą przy placu Powstańców Wlkp. 9 w Murowanej Goślinie oraz organowi prowadzącemu nadzór pedagogiczny tj. Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty.

Dane są przekazywane do systemu Informacji Oświatowej.

Dane są przekazywane dostawcom usług zaopatrujących naszą placówkę w rozwiązania techniczne i organizacyjne.

5) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

6) każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

7) uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

STATUTOWE DOKUMENTY SZKOLNE
http://sp2.murowana-goslina.pl/szkola/dokumenty/

Statut szkoły STATUT_SP2_29_08_2018
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny program_wychowawczo-profilaktyczny_18_19

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE – zapytanie ofertowe

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie,                         ul. Gen. T. Kutrzeby 3  zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

Prace malarskie w dużej Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie ul. Gen. T. Kutrzeby 3

 

(opis zamówienia)

 

 1. Termin składania ofert: 06.2019 r.
 2. Miejsce składania ofert: Szkoła Podstawowa nr 2   Henryka Sienkiewicza ,                                                                    ul. Gen. T. Kutrzeby 3,  62-095 Murowana Goślina.
 3. Forma składania ofert: pisemna
 4. Termin realizacji zamówienia: 07.2019 r. – 29.08.2019 r.
 5. Warunki udziału w postępowaniu: Oferenci winni posiadać niezbędną wiedzę,             doświadczenie i sprzęt na wykonanie w/w zamówienia
 6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 100% cena
 7. Informacje szczegółowe na temat zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia dotyczącego remontu dużej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie, ul. Gen. T. Kutrzeby 3

Zakres prac – obowiązki Wykonawcy

 

 • demontaż i montaż elementów ściennych (drabinki, kraty okienne, zabudowy grzejników) przed malowaniem
 • przygotowanie powierzchni do malowania 1170 m
 • dwukrotne szpachlowanie ścian 50 m
 • dwukrotne malowanie farbą emulsyjną 525 m
 • dwukrotne malowanie farbą lateksową 645 m2
 • dwukrotne malowanie farbą olejną 645 m
 • dodatek za pracę rusztowania
 • dwukrotne malowanie lakierobejcą zabudów grzejników i elementów drewnianych na ścianie okiennej 64,8 m
 • malowanie grzejników rurowo – żebrowych farba olejną 81 mb
 • malowanie ścianek okiennych farbą olejną 50 m
 • zabezpieczenie podłóg folią
 1. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 2006-04-21 (Dz.U.2006 Nr 80, poz. 563 ) oraz przestrzeganie przepisów BHP.
 2. Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 12a/2013/2014  z dnia 15.04.2014r., z zastrzeżeniem art. 701 3 oraz art. 703 ust. 2 kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

 

petycja: Inicjatywa-Dbajmy o najmłodszych – ulepszajmy infrastrukturę – Zmieniajmy Gminy i Szkoły na Lepsze6

odpowiedź: Nieuwzględnienie petycji – Szkoła nie przystąpi do akcji

 

PRZETARGI

Zapytanie ofertowe:

Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP

Zgodnie z § 9.3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej – strony podmiotowe Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie – prowadzone są w formie wydzielonej części witryny www podmiotu.

Dostęp do BIP Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie  uzyskuje się poprzez kliknięcie w menu górnym witryny – pozycji SZKOŁA a następnie „BIP” lub symbol graficzny z lewej strony witryny tuż pod archiwum aktualności.

Menu to przenosi internautę do wydzielonej części witryny www poświęconej prowadzeniu Biuletynu Informacji Publicznej.

Część BIP charakteryzuje się podziałem na części tematyczne wyodrębnione kolorem czerwonym – które zawierają poszczególne zagadnienia o charakterze BIP.

W celu znalezienia informacji na stronach przedmiotowych można posłużyć się modułem wyszukującym na witrynie głównej strony podmiotu.

Moduł wyszukujący pozwala wprowadzić zestaw słów (analogicznie do wyszukiwarki Google), które mają być odnalezione na niniejszej stronie podmiotu.

Wytworzył: Mirosława Szudera 2012-03-03
Udostępnił: Mirosława Szudera 2012-03-03
Zmodyfikował: Mirosława Szudera 2019-06-04